ตัวเข้ารหัส URL

เข้ารหัส URL และทำให้สามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้

public.encodeUrl.about