ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นของ User Domains Tools มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเครื่องมือที่ให้ไว้ การใช้บริการเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของเรา แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ระบบปฏิบัติการ

 

เราไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของบริการของเราอย่างต่อเนื่องหรือต่อเนื่อง หรือการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติบริการด้านใด ๆ ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยการใช้บริการของเรา คุณยอมรับว่าเรารวมทั้งพนักงานของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความต้องการ หรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ของคุณ ที่ได้รับผ่านทางพวกเขา< /พี>

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องมือที่มีประโยชน์และถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือประโยชน์ของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการของเรา

โปรดทราบว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้กับบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย User Domains Tools รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง WHOIS Lookup, เครื่องมือตรวจสอบอีเมล, Domain to IP และอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของเรา